UPOZORNĚNÍ

V posledních měsících zaznamenávame zvýšený počet podvodných telefonátů, kde se telefonující představují jako pracovníci naší společnosti ČSOM – Česká správa odběrných míst. Od těchto praktik se distancujeme a připomínáme a důrazně doporučujeme na takové telefonáty nereagovat. Předejdete tak případným problémům. V případě, že vás v posledních dnech někdo kontaktoval a představil se jako náš pracovník,…

VYPOVĚDĚT NEBO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitouU smluv vázaných na určité časové období 1, 2, nebo 10 let, se zavazujete odebírat energii od stejného dodavatele po celou sjednanou dobu. Existuje jenom několik málo zákonných důvodů, díky kterým se z takovéto smlouvy vyvážete. Například jde o zdražení samotné elektřiny či plynu, změna obchodních podmínek, stěhování a jiné.…

REKLAMACE VYÚČTOVÁNÍ ZA VAŠE ENERGIE

Energetické společnosti (dodavatelé) mají povinnost i prostředky, aby vám dodaly elektřinu, plyn nebo teplo za domluvenou cenu. Nejen chybná faktura je pádným důvodem, abyste uplatnili svoje „právo z vadného plnění“, jak říká zákon o ochraně spotřebitele reklamací. Kontrolu dokumentů a finančních transakcí provede dodavatel (prodejce) energie, který bývá podepsán pod fakturou, a to zdarma.Kontrolu vadného…

ENERGETICKÝ SLOVNÍK

Nevíte přesně co jednotlivé pojmy ve vašem vyúčtování znamenají. Podívejte se  na výčet těch nejdůležitějších v našem energetickém slovníků.   PŘENOSOVÁ SOUSTAVAElektrická přenosová soustava je systém zařízení, která zajišťují přenos elektrické energie od výrobců k odběratelům, čímž se míní přenos ve velkých měřítkách, od velkých zdrojů (elektráren) k velkým rozvodnám. Část od rozvoden k jednotlivým…